De wet  WIA
De afkorting WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. Mensen met een arbeidsgechiktheidspercentage van minder dan 35% hebben geen recht op een uitekering, maar in de meeste gevallen wel op een WW uitkering.
 
De wet WIA bestaat uit 2 regelingen: IVA en WGA

 
IVA: Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (diegene waarvan verwacht wordt dat zij duurzaam niet meer kunnen werken) krijgen 75% van het laatsverdiende loon.
 
WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze wet valt uiteen uit twee opeenvolgende periodes:

  • LGU, Periode 1: loongerelateerde periode (70% van het laatst verdiende loon)
  • Periode 2: na de loongerelateerde periode, afhankelijk van de situatie waarin men zit: LAU: Loonaanvulling Uitkering (als er minimaal 50% van de restverdiencapaciteit wordt verdiend ontvangt betrokkene een loonaanvullinguitkering, deze wordt hoger naarmate er meer wordt gewerkt). VVU: Vervolg Uitkering (als er geen werk wordt verricht of minder dan 50% van de verdiencapaciteit verdient, dan krijgt betrokkene een percentage van het minimumloon als uitkering).

Meer informatie over de WIA is ook terug te vinden op de website WIA Telefoon of bel met de Outplacement Telefoon.

Voor een schema van de Wet Poortwachter klik u hier.

Recente berichten