De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het UWV
Indien u arbeidsongeschikt wordt bestaat er gedurende maximaal 2 jaar recht op loondoorbetaling via uw werkgever indien er sprake is van een dienstverband. Zonder dienstverband krijgt u een Ziektewet-uitkering via het UWV. Als u binnen deze periode van twee jaar niet in werk kunt hervatten dan volgt een WIA beoordeling. Voor de WIA beoordeling wordt u opgeroepen bij de verzekeringsarts van het UWV, die beoordeelt welke beperkingen u in het dagelijks leven ervaart (zoals staan, tillen, concentreren, etc.). Op grond van deze gegevens verricht de arbeidsdeskundige van het UWV een onderzoek, dat als basis dient voor de mate van arbeidsongeschiktheid. Er wordt beoordeeld of er op de vrije arbeidsmarkt nog arbeidsmogelijkheden bestaan die u, ondanks de bestaande beperkingen nog zou kunnen uitoefenen. Let wel, het gaat hier om voorbeeldfuncties, waarbij het al of niet bestaan van vacatures niet van belang is. Van de drie functies met de hoogste loonwaarden wordt de middelste waarde genomen 
(dit is uw theoretische verdiencapaciteit) en afgezet tegen het loon dat u zou kunnen verdienen, wanneer u de functie nog zou uitoefenen die u verrichte op het moment dat u arbeidsongeschikt werd (het maatmanloon). Het maatmanloon is dus het loon van uw eigen werk, wat u hebt uitgevoerd tot u zich ziek ging melden. Daarnaast wordt gekeken wat u op dat moment in de praktijk aan inkomsten verdient (bijvoorbeeld in uw eigen werk of ander aangepaste werk). Deze inkomsten worden uw  praktisch resterende verdiencapaciteit genoemd. Dit kan natuurlijk alleen wanneer u nog (gedeeltelijk) werkt. De hoogste resterende verdiencapaciteit (praktisch of theoretisch) bepaalt vervolgens de indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse. 
 
Als het verschil minder dan 35% bedraagt, komt u niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Bij een hoger percentage dan 35% en lager dan 80% komt u in aanmerking voor een uitkering op basis van de regeling WGA. Bij meer dan 80% arbeidsongeschiktheid komt u in aanmerking voor een uitkering op basis van de regeling IVA.
 
Meer informatie? Bel de Outplacement Telefoon.

Recente berichten