Professionalisering re-integratie

Door de crisis loopt het aantal werklozen momenteel snel op, terwijl tegelijkertijd het beschikbare budget van gemeenten en UWV voor re-integratie fors vermindert. Een verdere verbetering van de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de dienstverlening is nu dan ook belangrijker dan ooit. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) meent dat dit bereikt kan worden door te investeren in het vakmanschap van re-integratieprofessionals. De RWI komt in het advies ‘Een vak apart’ met suggesties hoe deze professionalisering vorm kan krijgen.

Professioneel werken kenmerkt zich door onderbouwd, systematisch en methodisch handelen. In de re-integratiepraktijk lijkt dit nog onvoldoende te gebeuren. Veel re-integratieprofessionals werken vanuit hun intuïtie, op basis van eerdere ervaringen en hun ‘mensenkennis’. Hoewel die aspecten onmisbaar zijn, vormen ze onvoldoende basis voor het nemen van onderbouwde beslissingen. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en er daarbij voor te zorgen dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk worden behandeld, zou een meer gestructureerde benadering gebruikt moeten worden.

Dat houdt onder andere in dat er meer gebruik gemaakt wordt van instrumenten die hun waarde hebben bewezen in de praktijk. Ook uitwisseling van kennis tussen professionals onderling en tussen kenniscentra, opleidingsinstituten en de praktijk is van belang. De RWI bepleit dat de verschillende betrokken partijen samen aan tafel gaan om dit verder uit te werken, bijvoorbeeld door het instellen van een tijdelijk platform. Hier kunnen zij met elkaar van gedachten wisselen over vorm, inhoud en reikwijdte van die gewenste verdere professionalisering.

Professionalisering moet op meerdere niveaus plaatsvinden: op individueel niveau, op organisatieniveau en op beroepsniveau. Het advies‘Een vak apart’ gaat in op de mogelijkheden voor professionalisering van het individu, maar stelt ook de vraag wat gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven kunnen doen om de professionaliteit van hun medewerkers te vergroten en om zelf ‘lerende organisaties’ te worden. Ten slotte wordt ingegaan op organisatorische randvoorwaarden en de ontwikkeling van het ‘vak re-integratieprofessional’.

Meer over outplacement en re-integratie leest u op Outplacement Verzekering.